Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Villa Fonti voor huurders en en deelnemers aan groepsactiviteiten

Artikel 1. Inleidende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: Adriana Sturm, Directeur van Villa Fonti srl, gevestigd op Country House Villa Fonti, Via Ville Fonti 10, 61038 Orciano di Pesaro (PU), Comune di Terre Roveresche, Italia.

Huurder(s): de wederpartij(en) zijn medehuurders van verhuurder.

Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden verblijf in een appartement wat deel uitmaakt van voornoemd Country House Villa Fonti.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud huurovereenkomst

Huurder zal de voor het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en eventuele andere huurders verstrekken aan verhuurder.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

De gehuurde accommodatie is uitsluitend bestemd voor de huurder(s) die bij aankomst zijn/worden geregistreerd.

De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling, zoals nader omschreven in artikel 4.

Artikel 3. Huurperiode

De huursom van de appartementen wordt berekend op een verblijf van een een nacht, al is de accommodatie veelal niet voor slechts één nacht te huur. Bij afwijkende huurperiodes wordt de prijs aangepast. De gehuurde accommodatie kan op de eerste dag vanaf 15.00 uur worden betrokken en dient, in verband met de eindschoonmaak, uiterlijk om 10.00 uur op de laatste dag van de huurperiode verlaten te zijn. Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden kan een extra nacht in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Betaling en ontvangst sleutel

Om de huurovereenkomst definitief te maken, wordt door de huurder binnen 14 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst een eerste aanbetaling voldaan, waarvan de hoogte afhangt van de huursom en in principe 30% daarvan bedraagt. Indien de aanbetaling niet tijdig is ontvangen door de verhuurder, staat het deze vrij de accommodatie opnieuw te verhuren aan anderen. Het restant van de huursom dient zes weken voor het begin van de huurperiode te zijn overgemaakt.

De sleutel van het appartement wordt door de verhuurder in bruikleen aan huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van de verhuurder. De betaling van bijkomende diensten, zoals eventuele gebruik van eindschoonmaak, worden verrekend aan de vooravond van vertrek.

Artikel 5. Informatie

De huurder(s) dient/dienen bij aankomst en gedurende de huur in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Artikel 6. Wijzigingen door huurder

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode zullen deze wijzigingen – voor zover mogelijk- worden doorgevoerd en in dat geval per email door de verhuurder worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde huursom, conform de regeling van artikel 4 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet.

Artikel 7. Annulering door huurder

Annulering kan slechts per email geschieden. De annulering is definitief als de ontvangst van de annulering door de verhuurder per email aan de huurder is bevestigd.

De huurder is annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaande voorwaarden:

  • bij annulering tot de 90e dag voor de verhuurdatum is huurder 30% van de oorspronkelijke huursom aan de verhuurder verschuldigd;
  • bij annulering minder dan 90 dagen, doch eerder dan 30 dagen voor de verhuurdatum, is huurder 60% van de oorspronkelijke huursom aan de verhuurder verschuldigd;
  • bij annulering minder dan 30 dagen, doch eerder dan 14 dagen voor de verhuurdatum is huurder 90% van de oorspronkelijke huursom aan de verhuurder verschuldigd.
  • bij annulering minder dan 14 dagen voor de verhuurdatum of daarna is huurder 100% van de oorspronkelijke huursom aan de verhuurder verschuldigd.

Een annuleringsverzekering tegen risico’s van ziekte, ongeval of andere omstandigheden, dient door huurder(s) zelf te worden afgesloten.

Artikel 7a. Annulering in geval van beperkingen ten gevolge van een pandemie

  • Zolang het wettelijk is toegestaan, is de huurder welkom op Villa Fonti.
  • Indien minder dan 14 dagen voor de verhuurdatum, danwel daarna, de reisadviezen voor Italië, van de rijksoverheid van het land waar de huurder ingezetene is, danwel het risico-niveau aangegeven door de Italiaanse rijksoverheid voor de regio Le Marche, de kleurcode ‘oranje’ of ‘rood’ hebben, ontvangt de huurder de oorspronkelijke huursom, voor zover nog niet genoten, van de verhuurder terug, indien de huurder (verder) geen gebruik wenst te maken van zijn boeking.

Artikel 8. Wijzigingen, eventueel gevolgd door opzegging door verhuurder

De verhuurder heeft ten allen het recht de verhuur op wezenlijke punten te wijzigen in geval van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden gevergd. Indien de verhuurder door de wijziging geld bespaart, heeft de huurder voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder(s) kan worden toegerekend komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder(s).

Artikel 9. Verplichtingen van de huurder(s)

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huur. De huurder(s) is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.

De huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren, dat een goede uitvoering van de huurovereenkomst wordt bemoeilijkt, kan/kunnen door de verhuurder van (voortzetting van) de huur worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurde, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de huurder(s) niet kan/kunnen worden toegerekend, wordt met restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen die in de gehuurde accommodatie zijn achtergelaten, en evenmin voor schade aan auto’s die geparkeerd zijn in de nabijheid van de gehuurde accommodatie.

Verder kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en om de gehuurde accommodatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de verhuurder.

Onverminderd het bepaalde in artikelen 8 en 9 is de verhuurder verplicht tot uitvoering van de huurovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de huurovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de huur niet verloopt overeenkomstig de in dit artikel bedoelde verwachtingen, is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de verhuurder, om deze desgewenst aansprakleijk te kunnen stellen.

Indien de huur niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de huurder verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen.

Wanneer de verhuurder aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn overeenkomstig de terzake geldenden internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering

Indien de verhuurder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van huurgenot. bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de huursom.

Onverminderd de voorgaande bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot ten hoogste de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11. Rente en incassokasten

De huurder die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de verhuurder heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand die de vertraging duurt. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100, tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 12. Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de verhuurder, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de huur, moet dat onverwijld worden vermeld bij de verhuurder. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot klacht, dient de huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de verhuurder.

Verhuurder zal huurder, bij toewijzing van de klacht door hem te beoordelen, een tegemoetkoming doen, die zal bestaan uit een korting op de huursom.

Artikel 13. Italiaans recht

Op deze overeenkomst is Italiaans recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan een Italiaans bevoegd rechter.

Adriana Sturm, Villa Fonti, Via Ville Fonti 10, 61038 Orciano di Pesaro (PU), Comune di Terre Roveresche, Le Marche, Italia
Bank: BCC Metauro, in nome di Villa Fonti srl.
BTW nr IT02527870410